ติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ และ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการ จำนวน 12 ท่าน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ โดยลงพื้นที่เพื่อดูบริบทการเข้า – ออก ประเทศ ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร และร่วมประชุมรับฟังปัญญาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม


Share: