ประชุมเตรียมการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีและองค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ ได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2564 โดยประเด็นในการจัดงานปีนี้คือ “Leadership and participation of person with disability towards an inclusive ,accessible and sustainable post Covid-19 World. “ คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกจนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พ. ศ. 2570 ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและการเตรียมแผนการจัดงานวันคนพิการสากล โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม และมีมติกำหนดจัดงานวันคนพิการในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


Share: