ผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “Gen Z” มีอะไรจะบอกต่อสังคมไทย

 

พม. POLL ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 (สสว.6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รายงานผลสำรวจ เรื่อง “Gen Z มีอะไรจะบอกต่อสังคมไทย”


Share: