พม.อุบลฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล แก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนมีผลกระทบต่อเด็กในครอบครัวจำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์กองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 11 ครอบครัว เด็ก จำนวน 34 คน เป็นเงิน 167,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี


Share: