ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

hr

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. จัดระบบสวัสดิารที่เหมาะสมกับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสังคม
 4. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถและระบบการบริหารจัดการพัฒนาสังคม

ค่านิยม พมจ.อบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาศทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
 2. สร้างเสริมประสิทธิภาพทางสังคมในลักษณะการพัฒนาศักยภาพพลังภาคีเครือข่าย
 3. การจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดอุบลราชธานี
 4. การผนึกกำลังทางสังคมจากทุกภาคส่วนและเสริสร้างธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพ ครอบครับ ชุมชน
 2. เกิดกลไกขับเคลื่อนที่คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
 3. ให้มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และมีการรายงานสถานการณ์ทางสังคม
 4. การผนึกกำลังทางสังคมและพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการเสริมสร้างธรรมมาภิบาล

วิสัยทัศน์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial