เวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และงานรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และงานรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) เครือข่ายสตรี คนพิการ สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


Share: