แจ้งการขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้เงินกู้กองทุนผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
แจ้งการขยายระยะเวลาการผ่อนเวลาชำระหนี้เงินกู้กองทุนผู้สูงอายุ ออกไปอีก 6 เดือน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565


Share: