โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน พมจ.อบ.

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ
ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานการเจ้าหน้าที่
ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
งานด้านวัฒนธรรมองค์กร
งานจัดทำ 5 ร. ของจังหวัด/งานจัดทำ 5 ส. สำนักงาน
งานมาตรการประหยัดพลังงาน

 

กลุ่มนโยบายและวิชาการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับงาน วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัดพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานศูนย์ข้อมูลด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับจังหวัด
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงฯและสำนักงานฯ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของหน่วยงาย/ระดับจังหวัด
ดำเนินงานเกี่ยวกับคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี
ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)
ดำเนินงานเกี่ยวกับความสมดุลคุณภาพชีวิตและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
งานศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
ดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดทำตัวชี้วัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
งานจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานดูแลระบบประชุมทางไกลออนไลน์
การดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
งานบูรณาการตำบลต้นแบบ
งานเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน
ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
งานโครงการลดความเปราะบางทางสังคมของผู้ด้อยโอกาส
งานปรองดองสมานฉันท์
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หมวดที่ 2 ข้อ 2.1.1 และรวบรวมหมวดที่ 3

 

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับ การส่งเสริมและประสานการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง (สท. สค. และ พส.)
ดำเนินงานเกี่ยวกับ การส่งเสริมและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
งานส่งเสริม ประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถูกกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบในระดับจังหวัดและพื้นที่
วิเคราะห์ รวบรวม และจำแนกปัญหาทางสังคมในพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบวิเคราะห์ พยากรณ์การเกิดปัญหาทางสังคม
ดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตามนโยบายเร่งด่วนใน 4 ประเด็นสังคม(งานศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC)
ดำเนินงานเกี่ยวกับ การรณรงค์ให้มีการดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
งานโครงการตามพระราชดำริฯ
งานศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
งานตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2485
งานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
งานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
งานตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
งานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี
งานกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงาอายุ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง งานสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และคนไทยตำทุกข์ได้ยาก กลับภูมิลำเนาเดิม เป็นต้น

 

ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมจามกฎหมาย ประกอบด้วย
งานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
งานให้คำแนะนำปรึกษา ปัญหาทางสังคมและครอบครัว และรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆของคนพิการ
ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial