ร่วมมอบบ้านให้แก่ ครอบครัวนายวรเกียรติ บุญล้อม ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว


Share:พม.อุบลฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล แก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนมีผลกระทบต่อเด็กในครอบครัวจำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์กองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 11 ครอบครัว เด็ก จำนวน 34 คน เป็นเงิน 167,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี


Share:ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อผู้เห็นสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่วนกลาง

รายละเอียด (คลิ๊ก)https://drive.google.com/file/d/1bIanA4-lIa9UZk_1y44-goHFLstWGXpB/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ (คลิ๊ก)https://drive.google.com/drive/folders/1PuBVln0s_IUuG_jfCVB_lt3WiOo_r9D1?usp=sharing


Share:วันสตรีสากล – ผู้ว่าอุบลฯ เปิดงาน “วันสตรีสากล” พร้อมมอบโล่รางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 19 คน 7 สาขา เพื่อชูเกียรติสตรีทำงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในด้านการครองตนและมีคุณธรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องชลธี โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจขององค์กรสตรีในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการภายใต้กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรสตรี ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก และเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย

1. การจัดเวทีสมัชชาสตรีระดับจังหวัด

2. จัดกิจกรรมนิทรรศการผ้าไทย “การสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จำนวน 7 บู๊ท

3.การจัดนิทรรศการแสดงผลผลิตโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 3 บู๊ท

4. การให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565

5. การเดินแบบผ้าไทย หรือผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอ “ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จากนางแบบกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอ

6. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ประเภทผ้าไหม และผ้าฝ้าย

ทั้งนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลแก่สตรีที่มีผลงานการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพสตรีในทุกระดับรวมทั้งสตรีที่มีผลการทำงานเพื่อสังคมในระดับดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่คนในชุมชน สังคมยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 7 สาขา ๑๙ คน ในขณะเดียวกันนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีแก่สตรีที่ได้รับโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วย


Share:ประชุมเตรียมการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีและองค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ ได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2564 โดยประเด็นในการจัดงานปีนี้คือ “Leadership and participation of person with disability towards an inclusive ,accessible and sustainable post Covid-19 World. “ คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกจนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พ. ศ. 2570 ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและการเตรียมแผนการจัดงานวันคนพิการสากล โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม และมีมติกำหนดจัดงานวันคนพิการในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


Share:พมจ.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 7 อุบลราชธานี โดยมีนายพงษ์รัตน ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรหน่วยงานภาครัฐ ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งนายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมกับกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php