ขอความมือผู้รับบริการทุกท่าน การขอรับบริการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดอุบลราชธานี

ขอความมือผู้รับบริการทุกท่าน การขอรับบริการ
ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดอุบลราชธานี


Share:การสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนของศูนย์ CSR จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนของศูนย์ CSR จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการ คณะทำงาน จำนวน 74 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน รวม 80 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


Share:Kick off โครงการ”ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว) ประธานเปิด Kick off โครงการ”ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ ที่พักอาศัยของครัวเรือนเป้าหมาย ต.เอือดใหญ่ ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จำนวน 3 ราย
โดยมีนายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงขอวมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เลขานุการคณะกรรมการฯ กล่าวรายงาน มีพระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดบ้านโพนงาม
นายอำเภอศรีเมืองใหม่ นายกกิ่งกาชาด นายก อบต.ผู้นำท้องที่ อาสาสมัคร ร่วมต้อนรับ
และให้กำลังใจ และประชุมทำแผนชีวิตของแต่ละครัวเรือนแบบบูรณาการ ่เป้าหมายครัวเรือนพ้นจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี


Share:เวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และงานรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และงานรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) เครือข่ายสตรี คนพิการ สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


Share:ติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ และ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการ จำนวน 12 ท่าน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ โดยลงพื้นที่เพื่อดูบริบทการเข้า – ออก ประเทศ ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร และร่วมประชุมรับฟังปัญญาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม


Share:พิธีมอบประกาศนียบัตร แด่ผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่า ประจำปี 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แด่ผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่า
ประจำปี 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial