พิธีมอบประกาศนียบัตร แด่ผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่า ประจำปี 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แด่ผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่า
ประจำปี 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


Share: