วันสตรีสากล – ผู้ว่าอุบลฯ เปิดงาน “วันสตรีสากล” พร้อมมอบโล่รางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 19 คน 7 สาขา เพื่อชูเกียรติสตรีทำงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในด้านการครองตนและมีคุณธรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องชลธี โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 เป็นการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจขององค์กรสตรีในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการภายใต้กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรสตรี ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก และเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย

1. การจัดเวทีสมัชชาสตรีระดับจังหวัด

2. จัดกิจกรรมนิทรรศการผ้าไทย “การสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จำนวน 7 บู๊ท

3.การจัดนิทรรศการแสดงผลผลิตโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 3 บู๊ท

4. การให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565

5. การเดินแบบผ้าไทย หรือผ้าเอกลักษณ์ประจำอำเภอ “ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จากนางแบบกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอทุกอำเภอ

6. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ประเภทผ้าไหม และผ้าฝ้าย

ทั้งนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้แสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลแก่สตรีที่มีผลงานการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพสตรีในทุกระดับรวมทั้งสตรีที่มีผลการทำงานเพื่อสังคมในระดับดีเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่คนในชุมชน สังคมยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 7 สาขา ๑๙ คน ในขณะเดียวกันนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีแก่สตรีที่ได้รับโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วย


Share: